MDI-Gedragsanalyse

Haal meer rendement uit menselijk talent

Naar MDI assesment

Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de een zich thuis in zijn werkomgeving, en is de ander zo vertrokken? Waarom voldoet de ene kandidaat in de praktijk wel aan de verwachtingen, en de ander niet?

Natuurlijk: opleiding, ervaring, kennis en kunde spelen een belangrijke rol. In de meeste situaties echter, valt het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie, te verklaren vanuit ons gedrag. Om succesvol te zijn, te blijven of te worden in een bepaalde functie, zal ons eigen gedrag moeten passen bij het gedrag dat nodig is om de betreffende functie goed te kunnen vervullen. Automatisch volgt dan de vraag: hoe maken we gedrag inzichtelijk?

MDI-Gedragsanalyses verschaffen u binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een bepaalde kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. MDI legt daarbij de nadruk op de uniciteit van ieder individu. Dat wil zeggen dat iedere analyse een unieke rapportage oplevert die uitgaat van de individuele gedragskenmerken van de kandidaat. Dat maakt de MDI-Gedragsanalyse tot hét instrument bij uitstek om meer rendement uit menselijk talent te halen. Er is hier sprake van een win-win situatie: zowel het individu als de organisatie profiteren van het inzicht dat een MDI-Gedragsanalyse verschaft. Medewerkers vinden in hun MDI-Gedragsanalyse een hulpmiddel om grotere persoonlijke effectiviteit te bereiken. De organisatie heeft een sleutel in handen tot effectief people management en plukt de vruchten in de vorm van gemotiveerde medewerkers die op hun taak berekend zijn.

Inhoud MDI-Gedragsanalyse

De volledig geautomatiseerde MDI-Gedragsanalyses onderscheiden zich ten opzichte van andere tools met name door de bruikbaarheid van de informatie die gegenereerd wordt. De rapporten geven in begrijpelijke taal informatie over:

 • Algemene gedragskenmerken
 • Waarde voor de organisatie
 • Effectieve communicatie
 • De ideale werkplek
 • Responsstijl
 • Sleutels tot motivatie
 • Sleutels tot effectief management
 • Ontwikkelingsgebieden

Verder biedt het rapport:

 • Twee DISC grafieken, waarvan één het natuurlijke gedrag (basisgedrag) van de kandidaat weergeeft, en de ander het gedrag dat de kandidaat vertoont in reactie op zijn omgeving (responsgedrag).
 • Het MDI-Wiel, waarop het basis- en het responsgedrag van de kandidaat is aangegeven in gedragstypologie.
 • Het Grafisch Gedrags Profiel, waarin terug te vinden is hoe het basisgedrag van de kandidaat zich verhoudt tot het responsgedrag op een twaalftal belangrijke gedragselementen, zoals luistervaardigheid, resultaatgerichtheid, etc.

MDI-Werkgerlateerde Drijfveren Analyse (WDA)

Legt bloot wat vaak verborgen blijft

De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of werkomgeving. Omgekeerd, mensen raken gedemotiveerd en gestrest op het moment dat zij in een functie of loopbaan te veel concessies moeten doen aan de normen en waarden die zij persoonlijk belangrijk achten. Inzicht in wat mensen werkelijk beweegt is daarom van onschatbare waarde voor organisaties die menselijk kapitaal als hun belangrijkste asset zien.

Het achterhalen van die drijfveren is echter niet eenvoudig. Vaak is het voor de betrokkene zelf al heel moeilijk om te verwoorden vanuit welk perspectief hij of zij de wereld bekijkt. Niet voor niets spreekt men ook wel over hidden motivators. Het MDI-WINProfiel maakt het u makkelijker om door te dringen tot de belevingswereld van een (toekomstige) medewerker. In korte tijd haalt u boven tafel waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet. U brengt de drijfveren achter zijn of haar gedrag in kaart en leert vanuit welke normen, waarden en attituden hij of zij acteert en reageert. Dit stelt u in staat om samen met de medewerker of kandidaat te bepalen tegen welke voorwaarden en prijs prestaties geleverd kunnen worden. Sterker nog, of die prestaties wel geleverd kunnen worden zonder dat de betrokken persoon in conflict komt met zijn of haar innerlijke beweegredenen.

De MDI-WDA gaat bij het in kaart brengen van iemands persoonlijke normen, waarden, interesses en attituden uit van een zestal, door de Zwitserse gedrags-wetenschapper Eduard Spranger geformuleerde, basisattituden*. Deze zes attituden lenen zich bij uitstek voor toepassingen in een omgeving waar mensen zich ontplooien en samen moeten werken om een doel te bereiken. De twee (soms drie) attituden waarop een respondent het hoogst scoort, motiveren hem of haar om in actie te komen.

*Attituden zijn volgens Spranger de optelsom die bepaalt hoe wij tegen het leven aankijken. Zij worden gevormd door onze afkomst, opvoeding, opleiding, ervaring en kennis, die gezamenlijk onze normen en waarden bepalen van waaruit we acteren, beslissingen nemen en reageren.

Inhoud MDI-Drijfverenanalyse

Score op zes basisattituden. In hoeverre wordt iemand in het handelen gedreven door:

 • Praktische overwegingen
 • Intellectuele drijfveren
 • Individualistische motieven
 • Sociale drijfveren
 • Esthetische normen en waarden
 • Traditionalistische principes

Daarnaast bevat het rapport een Attitudengrafiek, het Attitudenwiel en een Attitudenvergelijking.